Terms & Conditions

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de gegevens op de website www.vriendenvanzorgsaam.nl van de stichting Vrienden van ZorgSaam. Overigens is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. ZorgSaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

 

Auteurs

De informatie op de website van Vrienden van ZorgSaam wordt verzorgd door de ambtelijk secretaris. De teksten van het foldermateriaal van ZorgSaam vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. De ambtelijk secretaris heeft tot het CMS van de website om informatie te plaatsen en aan te passen en is bereikbaar via info@vriendenvanzorgsaam.nl.

 

Financiering

Deze website wordt niet door derden gefinancierd en is eigendom van de stichting Vrienden van ZorgSaam. Deze website toont geen enkele vorm van reclame van derden.

 

E-mail

De informatie verzonden in een e-mailbericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Vrienden van ZorgSaam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de stichting Vrienden van ZorgSaam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

 

Contactformulieren

Op onze website maken wij gebruik van contactformulieren. We vragen niet meer gegevens dan noodzakelijk en worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Zo kunnen we vollediger voldoen aan uw vraag en/of verzoek. Bij het versturen van een formulier vragen we expliciet toestemming van de inzender. De gegevens worden niet opgeslagen in een database, maar alleen via een e-mail verstuurt naar een intern e-mailadres wat gekoppeld is aan het desbetreffende contactformulier. De website voert een SSL-certificaat.

 

Gegevensverwerking

Via onze website verzamelen wij persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies. Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en vinden een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
  • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Zo voert de website bijvoorbeeld een SSL-certificaat voor onder andere de contactformulieren. Hierdoor worden de gegevens die u invult en verstuurt veilig naar ons verzonden door de website.

 

Cookies

De website van stichting Vrienden van ZorgSaam maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die ons inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren, en onze website te verbeteren. De gegevens zijn anoniem.

We zijn verplicht om een overeenkomst te sluiten met Google. Google is namelijk een dataverwerker die wij toestemming geven om de persoonsgegevens van ons  te verwerken. Eén van de persoonsgegevens is het IP-adres van een bezoeker. Omdat we bezoekers van onze website geen toestemming vragen via een cookiemelding, zijn we verplicht het IP-adres te anonimiseren.

 

- Voor Google Analytics heeft Vrienden van ZorgSaam een bewerkersovereenkomst gesloten;

- We maskeren het laatste octet van het IP-adres;

- 'Gegevens delen' staat uit;

- We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

 

Websites van derden

Deze disclaimer- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e- mail te sturen naar info@vriendenvanzorgsaam.nl.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Heeft u, na het lezen van onze disclaimer, nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via info@vriendenvanzorgsaam.nl.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.